Zaměstnanecká participace

Sociální ekonomika, jejíž součástí je podnikání pomocí zaměstnanecké participace, je bezpochyby sektorem, který významným způsobem přispívá nejen k vytváření, ale především k zachování stávajících pracovních míst, k udržitelnému růstu, ke spravedlivějším výdělkům a rozdělování majetku, a tudíž snižování nerovnosti ve společnosti. Je to sektor, který je schopen kombinovat ziskovost se sociálním začleňováním a demokratickými systémy rozhodování a doplňovat činnost veřejného a soukromého sektoru tak, aby služby byly v souladu s potřebami.

Podívejte se na hlavní GAME CHANGERS pro zaměstnaneckou praticipaci.

Klíčové oblasti

Za účelem podpory oživení podnikání a hledání synergií pro rozvoj udržitelné společnosti založené na třech pilířích – životním prostředí, ekonomickém a sociálním – je potřeba podporovat rozvoj sociálního podnikání a různých forem inovativního podnikání včetně zaměstnanecké spoluúčasti a družstevnictví. Vždyť sdružovat se a spojovat své schopnosti, znalosti a kapitál k dosažení prosperity bylo a bude pro lidi přirozené.

Vycházíme ze stávajícího stavu vlastnických změn. Ve světě, kde se rozmělňuje vztah mezi státním a soukromým vlastnictvím, např. soukromé podíly jsou ve veřejném sektoru v oblasti školství a na druhé straně státní/regionální podíly pronikají do soukromého sektoru, do sektorů v národních ekonomikách zasahují globální a ve veřejném sektoru se sbližuje centrální a místní. Stručně, dva ideální (a abstraktní) typy soukromého a veřejného/státního vlastnictví už nejsou výlučné a čím dál větší roli hraje sektor „smíšený“, do něhož patří i aktivnější spoluúčast zaměstnanců.

Vedle pomoci klasickému vlastnictví družstevnímu, které musí zaujmout své místo jako integrální součást efektivní ekonomiky, je třeba pomoci průřezově chápané participativní ekonomice. Ta může efektivně doplnit současnou strukturu kapitálu a přesáhnout její ekonomicko-finanční chápání humanizujícím prvkem včetně nového trendu zaměstnanecké participace.

Co přináší zaměstnanecká spoluúčast?

  1. Jistotu pracovního místa – externí akcionář neovlivňuje chod firmy. Úspěch nebo neúspěch firmy závisí na zaměstnancích.
  2. Podíl na zisku – je zaveden systém podílnictví na zisku.
  3. Spoluúčast na řízení společnosti.

Kde se dá aplikovat?

Model podnikání se zaměstnaneckou spoluúčastí je v současné době využíván ve dvou případech. Je to v případě řešení následnictví firmy anebo u start up firmy.

Jeden z hlavních kladných efektů finanční spoluúčasti zaměstnanců se v současné době projevuje v souvislosti s řešením převodu vlastnictví podniků. Podle statistik by se v EU každý rok mohly dotknout až 690 000 nekótovaných podniků a 2,8 milionu pracovních míst.

Podívejte se na hlavní GAME CHANGERS pro zaměstnaneckou praticipaci.

Gamechangers – klíčové kroky, mající potenciál způsobit změnu nebo k ní významně přispět.

Ing. Jana Maussen, MPA

Garant: Ing. Jana Maussen, MPA

Ekonomka / absolventka Harvard University, se profesně věnovala kapitálovým trhům jak z obchodního, tak hlavně regulačního hlediska a později evropským fondům. V současné době působí jako Expertka / Koordinátorka při Úřadu vlády ČR na projektu tvorby strategického dokumentu Česká republika 2030 a jako Poradkyně na MPSV se zaměřením na hledání podpory podnikání přes zaměstnaneckou participaci včetně družstevnictví.

business-1552056-1280x960

Kapitál v práci

Profesor Jens Lowitzsch, expert na zaměstnanecké vlastnictví, vysvětluje, proč naše moderní ekonomiky potřebují rozšířit vlastnictví produktivních aktiv a jak překlopit tuto analýzu do vládního programu.

/ 20/05/2016