Voda jako strategický zdroj

Voda má nenahraditelný strategický význam pro ekonomický a sociální rozvoj, přitom se však prohlubuje propast mezi poptávkou po bezpečné sladké vodě a její dostupností. To představuje globální hrozbu, jíž je třeba aktivně čelit.

Podívejte se na hlavní GAME CHANGERS pro vodu jako strategický zdroj.

Klíčové oblasti

Voda jako strategická surovina

Do roku 2030 může ve světě celkový tlak poptávky po vodních zdrojích převýšit jejich dostupnost až o 40 %, pokud nebudou přijata opatření proti tomuto trendu. Nedostatek vody, zejména pitné, v různých oblastech zeměkoule může být příčinou konfliktů, válek a migrace milionů obyvatel.

Voda a udržitelný rozvoj

Voda představuje zdroj i limitující faktor (nejen) ekonomického růstu. Z toho plyne nezbytnost konkrétních kroků k udržitelnému vodnímu hospodářství. Tlak na vodní zdroje ve světě dokumentuje např. interaktivní mapa Aqueduct Water Risk Atlas institutu WRI. Část České republiky spadá do kategorie „medium to high risk“.
Mapa je dostupná zde.

Role vody jako významného strategického faktoru ekonomického a sociálního rozvoje se promítá hned do několika ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Globální agendu udržitelného rozvoje do roku 2030 oficiálně schválil summit OSN v roce 2015 v dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (jeho součástí jsou právě i Cíle udržitelného rozvoje – SDGs).
Dokument je dostupný zde.

OSN každoročně upozorňuje na téma v rámci Světového dne vody.
Více zde. 

Klíčové strategické cíle jsou obsaženy v SDG číslo 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi. Strategická role vody má ale spojitost i s plněním dalších cílů, například:

 • SDG 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství.
 • SDG 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu.
 • SDG 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje.
 • SDG 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity.
Organizace a informační zdroje, zaměřené na udržitelný rozvoj z hlediska vody

K nejvýznamnějším organizacím či zdrojům, zabývajícím se vodou z hlediska udržitelného rozvoje patří:

 • UN-WATER
  meziagenturní koordinační platforma systému OSN pro sladkovodní tématiku, rovněž napojená na další mezinárodní instituce
  www.unwater.org
 • SIWI (Stockholm International Water Institute)
  mj. organizuje světový týden vody i ocenění v oblasti udržitelného vodního hospodářství
  www.siwi.org
 • WRI (World Resources Institute)
  strategické mapování tématu vody ve vazbě na obory podnikání, území, ekosystémy
  www.wri.org
 • WBCSD (Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)
  závazek tzv. WASH Pledge
  www.wbcsd.org
 • GWP (Global Water Partnership)
  podporuje integrované řízení vodních zdrojů (IWRM)
  www.gwp.org
 • GWP Czech Republic (Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha)
  www.vuv.cz
 • Water Footprint Network
  odborná instituce věnující se propočtu tzv. vodní stopy
  www.waterfootprint.org
 • Firmy a voda
  platforma (Byznys pro společnost)
  www.byznysprospolecnost.cz
 • Naše voda
  internetový informační portál (Nature Media)
  www.nase-voda.cz

Příklad možného řešení hospodaření s vodou v prostředí městské vodovodní infrastruktury (IBM) je dostupný zde.

Podívejte se na hlavní GAME CHANGERS pro vodu jako strategický zdroj.

Gamechangers – klíčové kroky, mající potenciál způsobit změnu nebo k ní významně přispět.

Mgr. Mark Rieder

Garant: Mgr. Mark Rieder

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, pracoval v Českém hydrometeorologickém ústavu, od roku 2007 je ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Předsedá mezirezortní komisi Voda-Sucho a České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. Je členem vědecké rady ministra životního prostředí, vede vyjednávání s Evropskou komisí v rámci Operačního programu životní prostředí 2015–2020 (prioritní osa 1 – voda), je šéfredaktorem časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI). Ve volném čase rád vyráží na motorové lodi po evropských řekách.

shutterstock_141547522

Veolia Voda představila nový koncept pro efektivní využívání energie ve vodárenství

Energetických zdrojů, zvláště těch obnovitelných, není ve světě dostatek. Nabízí se proto otázka, jak využít k energetickým účelům vodu ve vodárenských procesech: při úpravě pitné vody i při čištění odpadních vod. Jednou z možností je například budování vodních mikroelektráren. Rozhodně...

/ 31/03/2016
shutterstock_60128515

Jak si poradila Namibie s nedostatkem pitné vody?

Windhoek, hlavní město Namibie, jedné z nejsušších zemí Afriky, je domovem pro 250.000 lidí, kteří neustále žijí pod hrozbou nedostatku vody. V roce 1968 zde město nechalo postavit recyklační čistírnu odpadních vod. Tak se stal Windhoek prvním městem na světě,...

/ 28/03/2016
shutterstock_160711571 (1)

Nový zákon o veřejných zakázkách a životní prostředí

Nový zákon by měl přinést i některé novinky posilující možnosti ochrany životního prostředí. V této souvislosti lze upozornit na možnost zohlednit v hodnocení nabídek, resp. v hodnoticích kritériích, dopad řešení na životní prostředí. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle...

/ 10/03/2016

Další zdroje k tématu