Mezi poskytovatele služeb internetové společnosti patří i tzv. on-line platformy. Tento pojem zahrnuje celou řadu různých služeb poskytovaných v prostředí internetu. Patří sem například vyhledávače, sociální sítě, tzv. platební brány, e-shopy, různá datová úložiště apod. Všechny tyto služby jsou nedílnou součástí digitální ekonomiky. Proto na ně pamatuje i tzv. strategie pro digitální jednotný trh (DSM – Digital Single Market), vyhlášená Evropskou komisí v květnu 2015.

V digitálním prostředí, tak jako i v „klasické“ ekonomice, se střetávají různé zájmy různých aktérů. Je proto přirozené, že i digitální ekonomika je regulované odvětví. Mimo jiné i proto, že kromě legitimních aktivit se ani digitálnímu prostředí nevyhýbají podvody, porušování autorských práv, šíření nelegálního obsahu apod. Evropská komise v prosinci loňského roku přiblížila své záměry v této oblasti, když uvedla, že si chce do podzimu 2016 udělat jasno, zda a jak revidovat právní předpis o ochraně práv k duševnímu vlastnictví. Součástí těchto úvah je i definice prostoru, který chce EK poskytnout samoregulaci. EK si chce také komplexně zmapovat tematiku on-line platforem vč. zásad ‘notice and action’ a ‘take down and stay down’. Jde o postupy, které souvisí s identifikací, oznámením a pokynem k odstranění nelegálního obsahu, s prevencí opakování narušení autorských práv a odpovědností jednotlivých aktérů za příslušné kroky.

Že se nejedná o jednoduché či okrajové téma, dokazují diskuse na druhé straně Atlantiku. Držitelé práv zvl. z oblasti hudebního a filmového průmyslu apelují na zpřísnění zákona DMCA (Digital Millenium Copyright Act), aby poskytovatelé služeb měli za povinnost zaručit, že jednou stažený nelegální obsah se již nikdy nesmí v úložišti znovu objevit („take down, stay down“). Poskytovatelé služeb upozorňují na technickou a praktickou neuskutečnitelnost takto pojatého závazku, zvl. v podmínkách prudce se vyvíjejících technologií, a na důsledky, které by pro celý sektor služeb znamenalo narušení stávajících proporcí právní odpovědnosti a z tohoto plynoucí nákladové zátěže.

Na naší straně Atlantiku uskutečnila EK k tématu platforem veřejné konzultace. Předběžná zpráva o jejích průběhu mj. konstatuje, že jsou rozdílné názory mezi těmi, kteří vnímají režim odpovědnosti poskytovatelů služeb internetové společnosti jako stále vyhovující, a těmi, kteří požadují další kritéria k naplnění odpovědnosti. Držitelé práv a úřady, které se průzkumu účastnily, se vyslovovali většinově pro zásadu „take down and stay down“ ve vztahu k nelegálnímu obsahu, zatímco poskytovatelé služeb se vyjádřili proti a byli rovněž zdrženliví, pokud jde o konkrétní pravidla pro postup vůči specifickým kategoriím nelegálního obsahu. EK konstatuje většinovou shodu nad potřebou větší průhlednosti postupů pro omezení obsahu (content restriction policies and practices), které by měli uplatňovat poskytovatelé online služeb.

Začátkem dubna se v celém tématu regulace platforem objevil další prvek. Zatímco zpráva EK tvrdí, že úřady (tj. správní orgány členských států) se při konzultaci vyslovily v podstatě pro přísnější regulaci, byl v Praze zveřejněn dopis ministrů 11 členských zemí EU komisařům Ansipovi a Õttingerovi, odpovědným za DSM strategii. Ve společném stanovisku na základě této česko-britské iniciativy se uvádí, že on-line platformy stojí v samém jádru digitální ekonomiky a že dynamiku těchto služeb nelze účinně postihnout detailní regulací. Pozornost EU by se měla soustředit spíše na efektivní uplatňování a vymáhání stávající platné legislativy, než na vytváření nové. Země podepsané pod stanoviskem se obávají také toho, že zavádění nových plošných pravidel pro podnikání v digitálním prostředí v EU by mohlo vést ke snížení konkurenceschopnosti evropských firem vůči jejich konkurentům ze třetích zemí.

Komisař Ansip na svém Twitteru následně uvedl, že politický přístup EK k on-line platformám bude usměrňován snahou řešit konkrétní problémy, nikoli plošně. Doplnil, že dalším východiskem bude zachování zásady „bezpečného přístavu“. V průběhu roku 2016 by mělo být jasněji, jaké je u tématu regulace a odpovědnosti on-line platforem rozložení zájmů jednotlivých aktérů.