Technické vzdělávání – Game changers

 • Podpora spolupráce škol a firem v oblastech odborného výcviku, využívání odborníků a odborných kapacit firem při výuce, motivace žáků a studentů a představování profesních vzorů a možností kariérního růstu v oboru.
 • Přímá (zejména státní) podpora škol nabízející obory a kvalifikace dlouhodobě poptávané na trhu práce s predikcí pokračování tohoto trendu.
 • Udržení škol s tzv. „solitérními obory“ (unikátní obory vzdělání nebo obory typu „rodinné stříbro“), které hospodářství potřebuje, ale v současné situaci odrážející demografii a způsob zřizování a financování škol je zanedbatelný počet zájemců likviduje.
 • Účinné směřování vyššího počtu absolventů ZŠ do poptávaných oborů (ve smyslu propagovat, poskytovat relevantní informace, aby se rodiče/žáci mohli dobře rozhodnout…).
 • Způsobem změny financování škol zřizovatele motivovat k otvírání relevantních a podporovaných (poptávaných) oborů.
 • Podpora firemního náboru směrovaná do okruhu dospělé populace na trhu práce.
 • Podpora rekvalifikací v oborech dlouhodobě poptávaných na trhu s predikcí dlouhodobého pokračování této poptávky.
 • Podpora rekvalifikací vysoce specializovaných s rizikem jejich zániku.
 • Podpora zavádění dlouhodobých/dlouhých rekvalifikací umožňujících zásadní kvalifikační změny napříč sektory a obory.
 • Přímá finanční podpora pro jednotlivce cílená na vzdělávání a kvalifikace v prioritních oblastech.
 • Podpora rozvoji a aktualizaci systémů Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK) a jejich využívání jako společného jazyka, kterým se trh práce a vzdělávání mohou jednoznačně, kvalitativně i kvantitativně domlouvat.
 • Ovlivňování a podpora revize kurikula počátečního vzdělávání – aby zejména v technických oborech bylo aktuální, provázané s praxí a motivovalo žáky a studenty k setrvání v oboru.