Digitální ekonomika – Game changers

V kontextu strategií Digitální Česko 2:0 a EU Digital Single Market (DSM) je nezbytné usilovat o rozvoj digitální agendy v celé její šíři, nejen v samotné ekonomice. Souhrnně jde o:

Digitální ekonomiku
Digitální veřejnou správu
Rozvoj infrastruktury
Rozvoj vzdělávání a dovedností pro digitální svět

Konkrétně se jedná o výzvy:
Digitalizace průmyslu (Industry 4.0)

Podpora zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti průmyslových podniků pomocí chytrých systémů a strojů posilujících vazbu mezi výrobou a obchodními procesy, dále prostřednictvím vzdělávání a projektů vývoje a zaváděním digitálních technologií v průmyslu.

Internet věcí / chytré výrobky

Podpora prostředí pro chytré výrobky připojené na internet („Internet of Things“), odstraňování překážek v oblasti ochrany osobních údajů, odpovědnosti a uzavírání smluv. V ČR hraje klíčovou roli automobilový průmysl – chytrá auta a příslušenství mohou být příležitostí. Další příklady: energetika „Smart Grids“, urbanizace, doprava, infrastruktura „Smart Cities“ apod.

Cloudové technologie 

Podpora cloudů jako cesty k zajištění špičkových informačních technologií pro průmyslové a další podniky, kultivace tržního prostředí pomocí standardních smluvních nástrojů, odstranění překážek v oblasti ochrany osobních údajů.

Kybernetická bezpečnost 

Podpora zabezpečení průmyslových systémů a kritické infrastruktury před nehodami i cílenými útoky jako nástroj k zajištění stability české i evropské ekonomiky.

Vzdělávání odborníků

Podpora odborné přípravy průmyslových specialistů se znalostí IT na VŠ i SŠ úrovni, rekvalifikace současných specialistů pro práci s digitálními systémy.

Podpora inovací 

Podpora inovací na úrovni univerzit, výzkumných institucí, podnikatelského prostředí a jejich vzájemné spolupráce je motorem pro chytrý průmysl a rozvoj podniků.

Efektivní transfer technologií 

Podpora účinného přenosu výsledků akademických a výzkumných pracovišť do podniků jako nezbytný krok pro praktické uplatnění inovací, ale i pro zpětné zajištění financování výzkumu.

Podpora start-upů a SME 

Podpora rozvoje podnikatelských inkubátorů, snížení administrativní zátěže. Začínající společnosti jsou hlavním zdrojem inovací uváděných do praxe.

Big data a data re-use 

Podpora na úrovni sdílení informací veřejného sektoru, zavedení širších výjimek z autorských práv, odstranění překážek na úrovni ochrany osobních údajů, využití big data ze strany státu (eHealth, eGovernment, doprava, energetika).

Odpovědnost ISP a bezpečné přístavy 

Podpora přiměřeného omezení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti, zabránění paralýze inovativních obchodních modelů kvůli ochraně autorských práv či osobních údajů.

Vyvážený systém průmyslových práv 

Podpora inovacím díky monopolu na jejich využití při současné podpoře konkurujících inovačních aktivit, řešení otázky softwarových patentů a právní ochrany software.

Levná a dostupná konektivita 

Podpora cenově dostupného připojení všech obyvatel k internetu v dostatečné kvalitě pro konzumaci digitálního obsahu a služeb, výstavby a rozvoje pevných a mobilních datových sítí a další infrastruktury.

Důvěra a ochrana osobních údajů 

Podpora racionální ochrany osobních údajů (risk-­based approach, Privacy Impact Assesment, pravidlo de minimis a technická realizovatelnost této ochrany), a to bez stavění překážek k prospěšným produktům a službám, podpora využití elektronických identit.

Podpora e-commerce 

Podpora snadného uzavírání smluv elektronickou cestou, jednotného spotřebitelského práva, vymahatelnosti práva v online spotřebitelských sporech, odstranění překážek pro vstup na národní trhy.

Jednoduchá a jednotná právní úprava pro digitální obsah 

Podpora vytvoření jednotného a spotřebitelsky srozumitelného právního nástroje, který pokryje nákupy a předplatné aplikací, elektronických knih, hudby a filmů na internetu.

Mobilita služeb a obsahu

Podpora přístupnosti nabízených služeb a poskytovaného obsahu (Spotify, Netflix, cloudové služby) jednotně z celého území EU.

Moderní autorské právo 

Podpora změny k vyváženému autorskému právu od vydavatelů a kolektivních správců směrem k uživatelům a autorům, podpora tvorby i spotřeby autorského obsahu